CLARITINE Allergy 10mg 10 x 7 tabletek

69,90

SKU: 0bb19ea9d5b1 Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

Ulotka doczona do opakowania: informacja dla pacjentaCLARITINE ALLERGY, 10 mg, tabletkiLoratadinumNaley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje wane dla pacjenta.Lek ten naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty.- Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby mc j ponownie przeczyta.- Jeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naley zwrci si do farmaceuty.- Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie moliwe objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.- Jeli po upywie 3 dni nie nastpia poprawa lub pacjent czuje si gorzej, naley skontaktowa si z lekarzem.1. Co to jest lek Claritine Allergy i w jakim celu si go stosujeSubstancja czynna leku Claritine Allergy – loratadyna jest trjpiercieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonist obwodowych receptorw histaminowych H1.Claritine Allergy jest lekiem przeciwalergicznym, niewywoujcym sennoci. Claritine Allergy jest wskazany w leczeniu objaww alergicznego zapalenia bony luzowej nosa (takich jak: kichanie, wyciek z nosa i swdzenie, wid i pieczenie oczu) i przewlekej pokrzywki idiopatycznej.2. Informacje wane przed zastosowaniem leku Claritine AllergyKiedy nie stosowa leku Claritine Allergy:- jeli pacjent ma uczulenie na substancj czynn lub ktrykolwiek z pozostaych skadnikw tego leku (wymienionych w punkcie 6).Ostrzeenia i rodki ostronociPrzed rozpoczciem stosowania Claritine Allergy naley omwi to z lekarzem lub farmaceut:- jeli u pacjenta wystpuje cika niewydolno wtroby (patrz punkt 3. Jak stosowa lek Claritine Allergy).Leczenie loratadyn bez zalecenia lekarza nie powinno przekracza 10 dni.Testy skrne:Naley przerwa stosowanie leku Claritine Allergy na okoo 48 godzin przed planowanym wykonaniem testw skrnych, gdy leki przeciwhistaminowe mog powodowa faszywie ujemne wyniki tych testw (mog zmniejszy lub cakowicie zahamowa reakcj skrn, ktra w normalnych warunkach byaby dodatnia).Claritine Allergy a inne lekiDziaania niepodane mog nasila si podczas jednoczesnego stosowania Claritine Allergy z lekami wpywajcymi na dziaanie niektrych enzymw odpowiedzialnych za metabolizm lekw w wtrobie. Jednak, w badaniach klinicznych nie obserwowano nasilenia dziaa niepodanych podczas stosowania loratadyny z lekami wpywajcymi na dziaanie tych enzymw.Jednoczesne podawanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyn lub cymetydyn powoduje zwikszenie stenia loratadyny w osoczu, ale bez nastpstw klinicznych. Rwnoczesne stosowanie z loratadyn lekw wpywajcych na metabolizm wtrobowy powinno odbywa si pod kontrol lekarza.Naley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a take o lekach, ktre pacjent planuje stosowa. Dotyczy to rwnie lekw wydawanych bez recepty.Stosowanie leku Claritine Allergy z jedzeniem, piciem i alkoholemLek mona przyjmowa niezalenie od posikw.Lek podawany jednoczenie z alkoholem nie nasila jego dziaania w stopniu dajcym si oceni testami psychomotorycznymi.Cia, karmienie piersi i wpyw na podnoJeli pacjentka jest w ciy lub karmi piersi, przypuszcza e moe by w ciy lub gdy planuje mie dziecko, powinna poradzi si lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.W celu zachowania ostronoci zaleca si unikanie stosowania leku Claritine Allergy w okresie ciy.Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca si stosowania leku w okresie karmienia piersi.Brak danych dotyczcych podnoci u mczyzn i kobiet.Prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszynW badaniach klinicznych, loratadyna nie miaa wpywu lub miaa nieistotny wpyw na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania maszyn. U niektrych osb bardzo rzadko wystpowaa senno, ktra moga zaburza zdolno do prowadzenia pojazdw i obsugiwania maszyn.Lek Claritine Allergy zawiera laktozLek zawiera, jako substancj pomocnicz laktoz. Jeeli stwierdzono wczeniej u pacjenta nietolerancj niektrych cukrw, pacjent powinien skontaktowa si z lekarzem przed przyjciem leku.3. Jak stosowa lek Claritine AllergyTen lek naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty. W razie wtpliwoci naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.Linia podziau na tabletce tylko uatwia jej rozkruszenie w celu atwiejszego poknicia.Zalecana dawkaDoroli i dzieci w wieku powyej 12 lat:1 tabletka (10 mg) raz na dob. Lek mona przyjmowa niezalenie od posikw.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:Masa ciaa wiksza ni 30 kg: 1 tabletka (10 mg) raz na dob.Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci, ktrych masa ciaa jest mniejsza ni 30 kg.Pacjenci z zaburzeniami czynnoci wtroby:U pacjentw z cik niewydolnoci wtroby naley zastosowa mniejsz dawk pocztkow, poniewa klirens loratadyny u tych osb moe by zmniejszony. W takich przypadkach, dorosym i dzieciom o masie ciaa wikszej ni 30 kg naley podawa 1 tabletk (10 mg loratadyny), co drugi dzie.Nie ma koniecznoci zmiany dawki u pacjentw w podeszym wieku i pacjentw z niewydolnoci nerek.W przypadku wtpliwoci dotyczcych dawkowania naley skontaktowa si z lekarzem.W przypadku wraenia, e dziaanie leku Claritine Allergy jest za mocne lub za sabe, naley zwrci si do lekarza.Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Claritine AllergyW razie przyjcia wikszej ni zalecana dawki leku Claritine Allergy, naley niezwocznie zwrci si do lekarza lub farmaceuty.Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senno, przyspieszenie czynnoci serca i bl gowy.W razie przedawkowania, naley natychmiast zastosowa leczenie objawowe i podtrzymujce, i kontynuowa je tak dugo, jak to bdzie konieczne. Mona poda wgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Mona take wykona pukanie odka. Loratadyny nie mona eliminowa z organizmu poprzez hemodializ, nie wiadomo, czy mona j eliminowa poprzez dializ otrzewnow. Po udzieleniu pomocy, pacjenta naley nadal monitorowa.Brak danych wskazujcych na to, e loratadyna powoduje naduywanie lub uzalenienie.Pominicie zastosowania leku Claritine AllergyNie naley stosowa dawki podwjnej w celu uzupenienia pominitej dawki.W razie jakichkolwiek dalszych wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego leku, naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.4. Moliwe dziaania niepodaneJak kady lek, lek ten moe powodowa dziaania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.Czsto wystpujce dziaania niepodanezwizane z przyjmowaniem leku Claritine Allergy (u 1 do 10 na 100 pacjentw stosujcych lek) to:- u dzieci w wieku od 2 do 12 lat – bl gowy, nerwowo i zmczenie.- u dorosych i modziey – senno.Niezbyt czsto wystpujce dziaania niepodanezwizane z przyjmowaniem leku Claritine Allergy (u 1 do 10 na 1000 pacjentw stosujcych lek) u dorosych i modziey to:- bl gowy, zwikszenie apetytu i bezsenno, zmczenie, zaburzenia odkowo-jelitowe takie jak nudnoci, sucho w jamie ustnej, zapalenie bony luzowej odka i objawy alergiczne jak wysypka.Bardzo rzadko wystpujce dziaania niepodane(rzadziej ni u 1 na 10 000 pacjentw stosujcych lek), obserwowane po wprowadzeniu leku na rynek to:- cika reakcja alergiczna (w tym trudnoci w oddychaniu, wiszczcy oddech, wid, pokrzywka, obrzk).Jeeli wystpi cikie reakcje alergiczne, naley przerwa przyjmowanie leku i niezwocznie skontaktowa si z lekarzem.- zawroty gowy, drgawki, przyspieszenie czynnoci serca, koatanie serca, nieprawidowa czynno wtroby, ysienie.Dziaanie niepodane o nieznanej czstoci(czsto nie moe by okrelona na podstawie dostpnych danych): zwikszenie masy ciaa.U niektrych osb w czasie stosowania leku Claritine Allergy mog wystpi inne dziaania niepodane.Zgaszanie dziaa niepodanychJeli wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielgniarce. Dziaania niepodane mona zgasza bezporednio do Departamentu Monitorowania Niepodanych Dziaa Produktw Leczniczych Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dziaania niepodane mona zgasza rwnie podmiotowi odpowiedzialnemu. Dziki zgaszaniu dziaa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat bezpieczestwa stosowania leku.5. Jak przechowywa lek Claritine AllergyLek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.Przechowywa w temperaturze poniej 25C.Nie stosowa tego leku po upywie terminu wanoci zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin wanoci oznacza ostatni dzie podanego miesica.Lekw nie naley wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemnikw na odpadki. Naley zapyta farmaceut, jak usun leki, ktrych si ju nie uywa. Takie postpowanie pomoe chroni rodowisko.6. Zawarto opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Claritine Allergy-Substancj czynn leku jest loratadyna. Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny.-Pozostae skadniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.Jak wyglda lek Claritine Allergy i co zawiera opakowanieClaritine Allergy ma posta biaej lub prawie biaej, wolnej od zanieczyszcze tabletki owalnego ksztatu, z lini podziau po jednej stronie, po drugiej stronie gadka.Tabletki dostpne s w blistrach z folii Al/PVC lub Al/PVC/PVDC (7, 10 tabletek), w tekturowym pudeku.Podmiot odpowiedzialny i wytwrcaPodmiot odpowiedzialny:Bayer Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 15802-326 WarszawaTel.: +48 22 572 35 00Wytwrca:Bayer Bitterfeld GmbHOrtsteil GreppinSalegaster Chaussee 106803 Bitterfeld-WolfenNiemcyDodatkowe informacjePrzed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych, dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego bd skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.

Alergia

syrop na alergię dla dzieci na receptę, digavar 100 mg, co to jest radioterapia, odruch ssania, bromelanina, ibuvit 2000, masc konopna, wycinanie kurzajek

mezoterapia igłowa bydgoszcz